Fundació Privada de Joves Cambres

La Fundació té per objecte orientar les habilitats i estimular els esforços conjunts de la joventut, amb el propòsit d’impulsar el benestar econòmic, social i cultural de la comunitat, mitjançant quatre àrees d’actuació: Formació, Promoció econòmica, Social i internacional.

El Patronat està format per un mínim de cinc (5) persones i un màxim de set (7) persones. L’elecció dels patrons es fa d’acord amb els darrers cinc/set Presidents de la Federació Catalana de Joves Cambres, inclòs el President actual. En cas de renúncia d’un d’ells entrarà a formar part del Patronat el President de la Federació Catalana de Joves Cambres de l’any anterior.És condició indispensable per ser membre del Patronat de la Fundació ser membre de ple dret d’una de les Joves Cambres de Catalunya.

El Patronat escollirà lliurement els beneficiaris de la Fundació en base a criteris d’imparcialitat i discriminació entre totes aquelles persones físiques i jurídiques vinculades amb l ́àmbit d ́actuació de la Fundació, sense que existeixin beneficiaris concrets ni determinats, individualment o col·lectivament, que estiguin legitimats per exigir els beneficis que se ́n derivin. L’elecció dels beneficiaris serà efectuada entre les persones que es trobin en les circumstàncies següents: formar part del sector atès per la Fundació, demanar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir o que compleixin els requisits específics que, complementàriament pugui acordar el

Per col·laborar: enviar email a [email protected] amb la següent informació:

Dades de l’Empresa o Persona Col·laboradora

 • NOM i COGNOMS
 • CIF
 • ADREÇA
 • CODI I CIUTAT
 • TELEFON
 • FAX
 • E-mail
 • Pàgina Web
 • L’aportació econòmica és de:
  • Núm. compte CC de la Fundació: 2100 0805 80 02 00732570
  • Fundació Privada Joves Cambres de Catalunya
  • CIF G-63423305
   Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2001.
  • c/Pintor Ribalta, 13 local 2, 08028 Barcelona.

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i seran utilitzades exclusivament per informar de les activitat de la Fundació Privada Joves Cambres de Catalunya. Us recordem que d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 esmentada, teniu dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant la Fundació, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les vostres dades. c/ Pintor Ribalta, 13 local 2, 08028 Barcelona, +34 934 470 705 [email protected]