Transparència

Informació institucional i organitzativa

Federació Catalana de Joves Cambres
Número de registre: 628
Carrer Pintor Ribalta, 13 (local 2)
08028 Barcelona

En compliment de l’ordenament vigent l’entitat figura inscrita en el Registre d’Associacions de Catalunya de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i al cens d’Entitats Juvenils de la Generalitat de Catalunya.

 

Pressupost 2017
Concepte Pressupost
DESPESES 76542,00
      QUOTES A ALTRES ENTITATS 3933,00
                        JCI (Junior Chamber International) (288 x 11 USD) 10,35€ 2980,20
                        EDC (European Development Council) 172,80
                        CNJC (Consell Nacional de la Joventut de Catalunya) 210,00
                        FOCIR (Fed, d’Organit, Catalanes Internacionalment Reconegudes) 330,00
                        FAJEEC (Fed, d’Assoc, de Joves Empresaris i Emprenedors Catalunya) 240,00
      MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I SEU 3870,00
                        Telefon+Fixe+Internet 1700,00
                        Electricitat 650,00
                        Aigua corrent 480,00
                        Manantial Aigua Seu / Cafetera 170,00
                        Equipaments Informàtics – Impressora – Amortització 400,00
                        Reformes, Bany i manteniment 150,00
                        Neteja seu 300,00
                        Altres despeses Seu 20,00
      GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 2140,00
                        Gestoria 1400,00
                        Serveis bancaris 140,00
                        Material d’oficina 300,00
                        Enviament correus i missatgeria 100,00
                        Assessoria LOPD (Pyme Legal) 100,00
                        Altres Gestió i Administració 100,00
      ORGANITZACIÓ 1410,00
                        Despeses Jornades de Planificació 450,00
                        Aportació Organització Congrés Nacional 800,00
                        Logística i Material pels Congressos i Assemblees 100,00
                        Manteniment TPV 60,00
      PERSONAL 24098,00
                        Sou net 5h Secretaria Tècnica 11100,00
                        IRPF nòmina Secretaria Tècnica 700,00
                        Seguretat Social 3550,00
                        Sou Garantia Juvenil+ IRPF + S.S 8248,00
                        20% Patrocinadors 500,00
      REPRESENTACIÓ JUNTA 6030,00
                        Inscripció Junta Nacional a Assemblea Traspàs 2017-2018 225,00
                        Inscripció Junta Nacional a Assemblea de Mig Any 225,00
                        Inscripció Junta Nacional a Congrés Nacional 1305,00
                        Representació President Nacional (Inscripció Actes Nacionals, Locals, Dietes i KM) 3000,00
                        Representació Secretaria tècnica (Congrés, Assemblees, desplaçaments, etc) 800,00
                        Representació membres de junta 125,00
                        Targetes Presentació Membres de Junta i Fotos 350,00
      ÀREA COMUNICACIÓ I IMATGE 1700,00
                        Allotjament web, manteniment dominis i posicionament web 400,00
                        Marqueting Online 200,00
                        Revista (Disseny+Impressió) 600,00
                        Altres desepeses de comunicació i imatge 100,00
            Díptics 400,00
      MERCHANDISING I MATERIAL CORPORATIU 2771,00
            Material Corporatiu 2471,00
                        Pins 50,00
                        Cartelleria i senyalistica 50,00
                        Elements d`exposició i promoció JCI 100,00
                        Altres despeses 100,00
      PREMIS, TROFEUS I OBSEQUIS 1200,00
                        Trofeus Congrés Nacional 300,00
                        Obsequis Visites Internacionals 100,00
                        Premis al seguiment del plà d’incentius 500,00
                        Altres Obsequis de Cortesia (dia de la formació, visites, etc,,) 300,00
      PROJECTES DESENVOLUPAMENT SOCIAL I CULTURAL 200,00
                        Know How Transfer-CAT – Detall pels Diputats 200,00
      ÀREA FORMACIÓ 1250,00
            Imprimir documentació Formacions Nacionals 100,00
                        Formadors extrangers (Viatges Internacionals i Inscripcions) 200,00
                        3 Inscripcions Academia JCI Catalunya guanyadors Concurs Debat 2016 450,00
                        Concurs de Debat Nacional 100,00
            Formadors Academia 300,00
                        Altres despeses formació 100,00
      ÀREA INTERNACIONAL 27340,00
                        Visita President Mundial 600,00
                        Visita VP Executiu Europa 0,00
                        Visita VP Internacional 400,00
                        Representació EPM President Nacional 700,00
                        Representació Conferència Europea – Chief Delegate/President Nacional 1200,00
                        Representació Congrés Mundial – Chief Delegate/President Nacional 1500,00
                        Representació EPM – VP Executiu 0,00
                        Representació Conferència Europea – VP Executiu 500,00
                        Representació Congrés Mundial – President Electe 650,00
                        Representació Conferència Europea – pack delegació catalana 250,00
                        Representació Congrés Mundial – pack Delegació Catalana 400,00
                        Representació JCI Academy del Japó 800,00
                        Representació President Nacional United Nations Summit 0,00
            COC ACADEMY + Media Master Class 750,00
                        European Academy Göteborg 2 persones Early Bird 1100,00
                        Congrès Mundial – Despeses Delegació catalana 13000,00
                        Conferència Europea – Despeses Delegació catalana 5000,00
                        Inscripció guanyador Concurs Oratòria 2015 a la European Conference 390,00
                        Altres despeses àrea internacional 100,00
      ALTRES DESPESES 600,00
                       Altres Despeses 100,00
            Despeses Senaduries 0,00
            Kids friendly 500,00
INGRESSOS 76542,00
   QUOTES ENTITATS SOCIES FEDERADES 7344,00
            Aportacions Ordinàries 7344,00
            Aportacions Extraordinàries 0,00
            Ingressos per Senaduries 0,00
   INGRESSOS PER ACTIVITATS 18650,00
            Formació – Cursos Externs 300,00
            Formació – Cursos Interns 0,00
            Congrès Mundial – Ingressos Delegació catalana 13000,00
            Conferència Europea – Ingressos Delegació catalana 5000,00
            Ingressos Jornades de Planificació 350,00
   DONACIONS I PATROCINIS 2800,00
            Patrocinis Varis 0,00
            Patrocinadors Nacionals 1000,00
            Fundació de Joves Cambres 1800,00
            Donacions varies 0,00
   SUBVENCIONS 47748,00
            Secretaria de Joventut – Conveni 35000,00
            Secretaria de Joventut – Activitats – Ingrés 0,00
            Departament Diplocat 3000,00
            JCI Europe EDC 500,00
            Subvenció Garantia Juvenil 8248,00
            Subvencions varies 500,00
            Subvenció Institut català de la dona 500,00
DIFERÈNCIA 0,00
Comptes 2016
Concepte Pressupost Real %
DESPESES 72800,00 59098,85 81,18
   QUOTES A ALTRES ENTITATS 4010,00 3464,45 86,40
   MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I SEU 3754,00 3046,14 81,14
   GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 2326,00 2892,43 124,35
   ORGANITZACIÓ 2300,00 5719,75 248,68
   PERSONAL 18300,00 20241,22 110,61
   REPRESENTACIÓ JUNTA 5640,00 6196,57 109,87
   ÀREA COMUNICACIÓ I IMATGE 1450,00 1205,35 83,13
   MERCHANDISING I MATERIAL CORPORATIU 1230,00 65,00 5,28
   PREMIS, TROFEUS I OBSEQUIS 1000,00 1218,87 121,89
   PROJECTES DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 100,00 60,00 60,00
   PROJECTES DESENVOLUPAMENT SOCIAL I CULTURAL 600,00 1160,04 193,34
   PROJECTES DE CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT 2250,00
   ÀREA FORMACIÓ 590,00 290,00 49,15
   ÀREA INTERNACIONAL 29250,00 9919,27 33,91
   ALTRES DESPESES 0,00 3619,76
INGRESSOS 72800,00 59929,86 82,32
   QUOTES ENTITATS SOCIES FEDERADES 7524,00 8268,54 109,90
   INGRESSOS PER ACTIVITATS 21750,00 9446,73 43,43
   DONACIONS I PATROCINIS 5026,00 600,00 11,94
   SUBVENCIONS 38500,00 41614,59 108,09
   ALTRES INGRESSOS 0,00
DIFERÈNCIA 0,00 831,01
Comptes 2015
Concepte Pressupost Real %
DESPESES 85641.10 81136.20 94.74
   QUOTES A ALTRES ENTITATS 3763.00 3815.97 101.41
   MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I SEU 3400.00 3885.98 114.29
   GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 1800.00 2672.92 148.50
   ORGANITZACIÓ INTERNA 250.00 12.50 5.00
   PERSONAL 21054.10 17272.84 82.04
   REPRESENTACIÓ JUNTA 5400.00 5433.01 100.61
   ÀREA COMUNICACIÓ I IMATGE 1700.00 1190.40 70.02
   MERCHANDISING I MATERIAL CORPORATIU 1100.00 2712.87 246.62
   PREMIS I TROFEUS 850.00 772.45 90.88
   Projectes desenvolupament econòmic 600.00
   ÀREA FORMACIÓ 690.00 469.95 68.11
   ÀREA INTERNACIONAL 30534.00 22479.40 73.62
   ÀREA Projectes Desenvolupament social i cultural 1500.00 137.38 9.16
   Moviment JCI 0.00 div. 0
   Congrés Nacional 2015 JCI Catalunya 13000.00 18664.58 143.57
   ALTRES DESPESES 0.00 1615.95 div. 0
INGRESSOS 85641.10 76609.21 89.45
   QUOTES ENTITATS SOCIES FEDERADES 9441.10 7973.99 84.46
   INGRESSOS PER ACTIVITATS 30500.00 27411.95 89.88
   DONACIONS i Patrocinis 8600.00 3623.27 42.13
   SUBVENCIONS 37100.00 37600.00 101.35
DIFERÈNCIA 0.00 -4526.99

 

Gestió administrativa
Contractes

Òrgan responsable en matèria de contractació: El govern de la federació radica en la Assemblea Nacional, la qual delega les seves funcions executives a la Junta Nacional

 

 

Convenis
Data
Entitat
Concepte
Import
Des del 2002 fins l’actualitat Fundació Privada de Joves Cambres Cessió del local per a l’activitat ordinaria de la JCI Catalunya En especies

 

Ajuts i Subvencions
Data
Entitat
Concepte
Import
2016 Generalitat de Catalunya Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 35.000€
2016 Generalitat de Catalunya Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària 800 €
2015 Generalitat de Catalunya Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 35.000€
2015 Generalitat de Catalunya Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària 1.600€
2014 Generalitat de Catalunya Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 35.000€
2014 Generalitat de Catalunya Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària 2.500€
2013 Generalitat de Catalunya Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 35.000€
2013 Generalitat de Catalunya Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària 4.000€
2012 Generalitat de Catalunya Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 35.000€
2012 Generalitat de Catalunya Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària