Informació institucional i organitzativa

Federació Catalana de Joves Cambres
Número de registre: 628
Carrer Pintor Ribalta, 13 (local 2)
08028 Barcelona

En compliment de l’ordenament vigent l’entitat figura inscrita en el Registre d’Associacions de Catalunya de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i al cens d’Entitats Juvenils de la Generalitat de Catalunya.

Junta Directiva 2022

Junta Directiva 2021

Junta Directiva 2020

Junta Directiva 2019

Junta Directiva 2018

Pressupost 2023

DESPESES
Quotes altres entitats 2.915,50€
Instal·lacions i seu 2.666,49€
Gestió i administració 2.604,00€
Organització 1.700,00€
Personal 36.604,42€
Despeses de junta nacional i equip tècnic 5.635,00€
Àrea de comunicació 970,00€
Premis, trofeus i altres 150,00€
Àrea comunitat 100,00€
Àrea de formació 1.960,00€
Àrea internacional 11.650,00€
Àrea empresa 3.627,92€
Punt Lila 450,00€
Altres despeses 200,00€
TOTAL DE DESPESES 71.233,33€
INGRESSOS
Subvencions diverses 41.027,00€
Quotes locals 4.500,00€
Donacions i patrocinis 13.041,33€
Ingressos de l’activitat 12.665,00€
TOTAL INGRESSOS 71.233,33€
DIFERÈNCIA INGRESSOS I DESPESES 0,00€

 

Balanç de situació 2022

Des/22
ACTIU 106.773,51
IMMOBILITZAT 0
DESPESES ANTICIPADES 4.684,72
DEUTORS 43.520,25
TRESORERIA 58.568,54
PASSIU 106.773,51
FONS PROPIS 54.511,06
INGRESSOS ANTICIPATS 51.071,43
CREDITORS 1.191,02

 

 

 

Pressupost 2022

Concepte Pressupost
DESPESES 79.239,83
QUOTES A ALTRES ENTITATS 3.297,00
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I SEU 2.700,00
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 3.150,00
ORGANITZACIÓ 8.700,00
PERSONAL 30.722,83
DESPESES JUNTA 4.350,00
ÀREA COMUNICACIÓ I IMATGE 3.150,00
MERCHANDISING I MATERIAL CORPORATIU 460
PREMIS, TROFEUS I OBSEQUIS 400
ÀREA FORMACIÓ 2.000,00
ÀREA INTERNACIONAL 18.700,00
ÀREA D’EXTENSIÓ i NOVES OLM 500
ALTRES DESPESES 1.110,00
INGRESSOS 79.239,83
QUOTES OLM FEDERADES 5.202,00
INGRESSOS PER ACTIVITATS 8.000,00
DONACIONS I PATROCINIS 22.500,00
SUBVENCIONS 42.608,00
ALTRES INGRESSOS 929,83

Pressupost 2021

Concepte Pressupost
DESPESES 66.722,50
QUOTES A ALTRES ENTITATS 3.713,95
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I SEU 2.970,00
ORGANITZACIÓ 1.100,00
PERSONAL 20.200,00
REPRESENTACIÓ JUNTA 3.950,00
ÀREA COMUNICACIÓ I IMATGE 3.150,00
MERCHANDISING I MATERIAL CORPORATIU 460
PREMIS. TROFEUS I OBSEQUIS 3.368,55
ÀREA FORMACIÓ 2.000,00
ÀREA INTERNACIONAL 18.700,00
ÀREA D’EXTENSIÓ i NOVES OLM 300
ALTRES DESPESES 1.110,00
INGRESSOS 66.722,50
QUOTES OLM FEDERADES 5.202,00
INGRESSOS PER ACTIVITATS 8.350,00
DONACIONS I PATROCINIS 4.500,00
SUBVENCIONS 44.400,00
ALTRES INGRESSOS 4.270,50

Balanç de situació 2021

Nom Inicial Gen/21 Des/21
ACTIU 70.036,30 66.356,54
IMMOBILITZAT 0 0
DESPESES ANTICIPADES 0 0
DEUTORS 6.977,85 8.047,65
TRESORERIA 63.058,45 58.308,89
PASSIU 70.036,30 66.356,54
FONS PROPIS 66.524,25 63.335,81
INGRESSOS ANTICIPATS 0 0
CREDITORS 3.512,05 3.020,73

 

 

Balanç de situació 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ 2020
31-12-2020 31-12-2020
ACTIU 70.036,30 PATRIMONI NET I PASSIU 70.036,30
ACTIU NO CORRENT 0,00 FONS PROPIS 66.552,14
ACTIU CORRENT 70.036,30 PASSIU NO CORRENT 387,64
DEUTORS 6.977,85 PASSIU CORRENT 3.096,52
DESPESES ANTICIPADES 0,00
TRESORERIA 63.058,45

 

Pressupost 2020

Concepte Pressupost
DESPESES 78.134,00
QUOTES A ALTRES ENTITATS 3.881,00
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I SEU 3.300,00
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 5.200,00
ORGANITZACIÓ 1.500,00
PERSONAL 20.200,00
REPRESENTACIÓ JUNTA 4.950,00
ÀREA COMUNICACIÓ I IMATGE 1.450,00
MERCHANDISING I MATERIAL CORPORATIU 1.300,00
PREMIS, TROFEUS I OBSEQUIS 2.620,00
PROJECTES DESENVOLUPAMENT SOCIAL I CULTURAL 100
ÀREA FORMACIÓ 1.200,00
ÀREA INTERNACIONAL 30.483,00
ALTRES DESPESES 1.950,00
INGRESSOS 75.384,00
QUOTES ENTITATS SOCIES FEDERADES 5.934,00
INGRESSOS PER ACTIVITATS 20.600,00
DONACIONS I PATROCINIS 3.750,00
SUBVENCIONS 45.100,00
DIFERÈNCIA -2.750

Gestió administrativa/Subvencions
Contractes

Òrgan responsable en matèria de contractació: El govern de la federació radica en la Assemblea Nacional, la qual delega les seves funcions executives a la Junta Nacional

 

 

Convenis
Data
Entitat
Concepte
Import
Des del 2002 fins a l’actualitat Fundació Privada de Joves Cambres Cessió del local per a l’activitat ordinària de la JCI Catalunya En espècies

 

Ajuts i Subvencions
Data
Entitat
Concepte
Import
2022 Generalitat de Catalunya Subvencions de suport a la internacionalització d’entitats catalanes en l’àmbit de l’acció exterior de la Generalitat. 4.769,30€
2021 Generalitat de Catalunya Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials (bianual 2021/2022) 35.808€
2019 Generalitat de Catalunya Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials (bianual 2019/2020) 37.300€
2019 Ajuntament de Barcelona  Convocatòria d’arranjament de locals de 2019 1851,3€
2019 Diputació de Barcelona Subvencions per a Entitats 1.265€
2018 SOC Garantia Juvenil 5000€
2018 Generalitat de Catalunya Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 37.300€
2017 Generalitat de Catalunya Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 37.300€
2016 Generalitat de Catalunya Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 35.000€
2016 Generalitat de Catalunya Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària 800 €
2015 Generalitat de Catalunya Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 35.000€
2015 Generalitat de Catalunya Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària 1.600€
2014 Generalitat de Catalunya Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 35.000€
2014 Generalitat de Catalunya Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària 2.500€
2013 Generalitat de Catalunya Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 35.000€
2013 Generalitat de Catalunya Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària 4.000€
2012 Generalitat de Catalunya Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya 35.000€
2012 Generalitat de Catalunya Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària